හොයාගන්න තෑනක් බඩජාරියෙක් වගේ කන්න!!!

රසම රස මාළු ඇඹුල් තියල් සාදන හැටි How to cook Abul thiyal

banner

 

සපයා ගත යුතු දෑ

කැපූ බලමාළු
ගොරකා කැබලි
අමු මිරිස්
ඉගුරැ
කුරැදු පොත්තක්
සුදු ළුණු
කරපිංචා
ගමිමිරීස්
ලුණු පදමට
පොල් තෙල්(තෙලෙන් බැද සකසා ගැනීමට අවශ්‍ය නමි)

සාදන ආකාරය

මාළු කෑලී ටික ගැඹුරු තෙලේ බැද ගන්න

ගොරකා ටික මෙලෙක් වන තුරැ වතුරෙන් තමිබා ගන්න

තමිබා ගත් ගොරකා කැබලි, ඉගුරැ,ගමිමිරීස්,සුදු ළුණු,ගොරකා තමිබපු වතුර ස්වල්පයක් එක් කරමින් හොඳින් අඹරා ගන්න

දැන් ගැඹුරු තෙලේ බැදගත් මාළු ටික මැටි වලදකට දමා එයට අඹරා ගත් මිශ්‍රණය ද අමුමිරිස්,කුරැදු,කරපිංචා,වතුර ස්වල්පයක් හා ලුණු එක් කොට මද ගින්නෙන් ඉස්ම හිදෙන තුරැ උයා ගන්න.
සුදු ළුණු අවශ්‍ය නමි පමණක් එකතු කරන්න,සුදු ළුණු එකතු කීරීමෙන් මාළු ඇඹුල් තියල් කල් තබා ගැනීමට නොහැකි වෙනවා


Leave a Comment

Your email address will not be published.