හොයාගන්න තෑනක් බඩජාරියෙක් වගේ කන්න!!!

ඡායාරූප තරඟය

ඔබේ ජංගම දුරකතනයෙන් හෝ කැමරාවෙන් අවන්හලකදී ලබා ගත් රසවත් කෑම වේලක නිර්මානශීලී පින්තූරයක් අප වෙත එවා එම අවන්හලෙන් රසවත් ආහාර වේලක් ලබා ගැනීමේ තරඟයට එකතු වීම සඳහාපහත ෆෝරමය පුරවා අපිට එවන්න ..

ඔබේ නම (අවශ්‍ය)

ඔබේ ඊ මේල් (අවශ්‍ය)

අවන්හලේ නම

පින්තූරය